Brisanje proizvoda iz korpe

Da li ste sigurni da želite da uklonite ovaj proizvod iz korpe?


Prodavnice

Lista Zelja

+381 63 370 785

0

KORPA

0.00 rsd


Refakcija PDV-a stranom državljaninu
 
Zahtev za refakciju pdv stranom državljaninu  izdaje se na Obrascu ZPPPDV – Zahtev putnika za povraćaj PDV, koji je propisan ovim pravilnikom i čini njegov sastavni deo.

Zahtev putnika za povraćaj PDV izdaje se u tri primerka, od kojih original i jednu kopiju prodavac daje kupcu, a drugu kopiju zadržava u svojoj dokumentaciji.

Prodavac naplaćuje od kupca ukupnu vrednost isporučenih dobara sa PDV.

Od 1. januara 2019. godine, u skladu sa članom 24. stav 1. tačka 4) Zakona o PDV, poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog PDV odnosi se na promet dobara koja putnik otprema u inostranstvo u ličnom prtlјagu, za nekomercijalne svrhe, uz istovremenu ispunjenost propisanih sledećih uslova:
- putnik u Republici nema prebivalište ni boravište,
- se dobra otpremaju pre isteka tri kalendarska meseca po isteku kalendarskog meseca u kojem je izvršen promet dobara,
- je ukupna vrednost isporučenih dobara veća od 100 EUR, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu narodne banke Srbije, uklјučujući PDV,
- obveznik PDV poseduje dokaze da je putnik otpremio dobra u inostranstvo.

Poresko oslobođenje ne odnosi se na promet dobara koja se smatraju akciznim proizvodima u skladu sa zakonom kojim se uređuju akcize i promet dobara za otpremanje i snabdevanje bilo kog prevoznog sredstva za privatne potrebe.

Dokazima da je putnik otpremio dobra u inostranstvo smatraju se:
1) original zahteva putnika za povraćaj PDV izdat u skladu sa ovim pravilnikom;
2) original računa, uklјučujući i fotokopiju računa za isporučena dobra.

Dokumenta moraju biti potpisana od strane prodavca, a od strane nadležnog carinskog organa potpisana i overena pečatom.
Propisano je da se putniku ili drugom podnosiocu zahteva plaćeni PDV vraća ako u roku od šest meseci od dana izdavanja računa za promet tih dobara dostavi prodavcu od kojeg su kuplјena dobra ili opertoru, račun, odnosno račune potpisane i overene pečatom carinskog organa i original zahteva putnika za povraćaj PDV na kojem je carinski organ potvrdio da su ispunjeni uslovi za povraćaj PDV u skladu sa ovim pravilnikom i upisao datum otpremanja dobara sa carinske teritorije Republike Srbije.

Dostavlјanjem dokumentacije iz stava 1. ovog člana smatra se da je podnet zahtev putnika za povraćaj PDV.
Zahtev putnika za povraćaj PDV može da se podnese lično, poštom ili preko drugog lica. Ako se zahtev za povraćaj PDV putnika podnosi poštom, putnik mora da navede račun na koji će mu se izvršiti povraćaj PDV.

Ako je zahtev za povraćaj PDV putnika podnet prodavcu, prodavac vraća putniku ukupan iznos PDV koji je plaćen kao deo naknade za kuplјena dobra u Republici Srbiji (u dalјem tekstu: ukupan iznos PDV) u dinarima, gotovinskom isplatom ili uplatom na račun koji je naveden u zahtevu putnika za povraćaj PDV podnetog poštom. Isplata u gotovini vrši se odmah, a isplata na račun u roku od 15 dana od dana prijema zahteva za povraćaj PDV putnika.

Odredbom člana 5d Pravilika, propisana je obaveza prodavca da vodi posebnu evidenciju o prometu dobara za koja je izdao zahtev putnika za povraćaj PDV na Obrascu EZPPPDV – Evidencija zahteva putnika za povraćaj PDV, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Obrazac EZPPPDV sadrži naročito sledeće podatke:
1) datum prijema overenog originala zahteva putnika za povraćaj PDV;
2) evidencioni broj i datum izdavanja zahteva putnika za povraćaj PDV;
3) broj i datum izdavanja računa iz zahteva putnika za povraćaj PDV;
4) iznos naknade za isporučena dobra bez PDV;
5) iznos PDV sadržanog u naknadi za isporučena dobra;
6) iznos PDV koji je vraćen;
7) datum povraćaja PDV.

Dokumente možete skinuti ovde:
SR http://www.poreskauprava.gov.rs/sr/nerezidenti/poreske-prijave-i-obrasci.html

ENG http://www.poreskauprava.gov.rs/en/Non-residents/review-of-regulations/Law/LAW-ON-TAX-PROCEDURE-AND-AX-ADMINISTRATION.html