Brisanje proizvoda iz korpe

Da li ste sigurni da želite da uklonite ovaj proizvod iz korpe?


Prodavnice

Lista Zelja

+381 63 370 785

0

KORPA

0.00 rsd

Povraćaj sredstava

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica ili bilo kojim drugim načinom plaćanja (pouzećem kuriskoj službi ili preko računa), delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, ComputerLand je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice. Trgovac je dužan da bez odlaganja izvrši povraćaj uplata koje je primio od potrošača, uključujući i troškove isporuke a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak.
Trgovac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća ili dok potrošač ne dostavi dokaz da je poslao robu trgovcu. Trgovac vrši povraćaj koristeći ista sredstva plaćanja koja je je potrošač koristio u prvobitnoj transakciji osim ako se potrošač nije izričito saglasio sa korišćenjem drugog sredstva plaćanja i pod uslovima da potrošač zbog takvog povraćaja ne snosi nikakve troškove.

Reklamacije

Izjava o saobraznosti (zakonska garancija):

Davalac zakonske garancije je trgovac. Trgovac je pravno ili fizičko lice od koga je potrošač kupio robu.
Roba je telesna pokretna stvar navedena u prethodnom pasusu (na prethodnoj strani)
Potrošač je fizičko lice koje je kupilo robu od trgovca u svrhe koje nisu namenjene njegovoj poslovnoj ili drugoj komercijalnoj delatnosti.
Potrošač izjavljuje reklamaciju na nesaobraznost robe trgovcu.
Davalac garancije garantuje da je kupljena roba saobrazna specifikaciji proizvođača.

Ako je roba nesaobrazna specifikaciji proizvođača, potrošač ima pravo da zahteva od prodavca da se otklone ove nesaobraznosti bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor. Potrošač ima pravo da bira da nesaobraznost robe trgovac otkloni opravkom ili zamenom. Ako otklanjanje nesaobraznosti u smislu prethodnog stava nije moguće, potrošač ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora ako: nesaobraznost ne može da se otkloni opravkom ili zamenom uopšte niti u primerenom roku, ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako prodavac nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom roku, opravka ili zamena ne može da se sprovede bez značajnijih nepogodnosti za potrošača zbog prirode robe i njene namene, otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom predstavlja nesrazmerno opterećenje za prodavca. („SL. Glasnik RS“ br. 62/2014 i 6/2016 - dr. zakon)

Davalac garancije se obavezuje da izvrši svaku opravku ili zamenu u primerenom roku i bez značajnih neugodnosti za potrošača uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje ju je potrošač nabavio.
Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila specifikaciji proizvođača snosi davalac garancije.

Potrošač ima pravo da raskine ugovor, ako ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako davalac garancije nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom roku ili ako davalac garancije nije izvršio opravku ili zamenu bez značajnih nepogodnosti za potrošača. Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna. Neće se smatrati da postoji nesaobraznost robe ukoliko se prilikom pregleda uređaja utvrdi da su nastupile okolnosti navedene u poglavlju „Garanciji ne podležu kvarovi nastali zbog:“ i „Gubitak garancije nastaje“.

Davalac garancije je odgovoran za nesaobraznost robe koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na potrošača, sem za potrošni materijal i onu vrstu robe, koja po svojoj prirodi i svojstvima ne može trajati dve godine i koja je od strane proizvođača određena kao takva (baterije, punjači, gume, kablovi,mebl na stolicama, nipovi za olovke za grafičke table, gsani mehanizmi za stolice ). Rok od dve godine se računa od datuma predaje robe potrošaču, odnosno datuma koji se nalazi na fiskalnom računu u slučaju kupovine robe u prodavnici, odnosno na otpremnici koju je potpisao potrošač u slučaju kupovine robe na daljinu, ili izvan poslovnih prostorija trgovca. Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti. Po isteku roka od šest meseci nesaobraznost robe u trenutku prelaska rizika dokazuje potrošač.

Prodavac odgovara za nesaobraznost polovne i reparirane robe ugovoru, koja se pojavi u roku od jedne godine od dana prelaska rizika na potrošača.
Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 dana od prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju.

Postupak reklamacije

Potrošač izjavljuje reklamaciju radi ostvarivanja prava po osnovu saobraznosti, garancije, pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka na sledeće načine:
  • lično u bilo kom od naših maloprodajnih objekata.
  • pozivanjem broja: 063 370 785
  • slanjem e-mail-a na mail: webshop@computerland.rs
Obaveza potrošača jeste da prilikom izjavljivanja reklamacije priloži račun, kopiju računa, ugovor o prodaji na daljinu ili bilo koji drugi dokaz o kupovini. Iako Zakon ne predviđa obavezu da potrošač čuva ambalažu, niti je to uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti, naša preporuka je da ambalažu sačuvate radi obezbeđenja sigurnijeg transporta robe u ovlašćeni servis.
Važna napomena: Obratite pažnju na uslove koje proizvođač propisuje u garantnom listu izdatom za ispravno funscionisanje stvari u periodu dužem od 2 (dve) godine, jer je moguće da kao poseban uslov koji kupac mora da poštuje bude navedeno i čuvanje ambalaže.
Nakon što izjavite reklamaciju na jedan od predviđenih načina i dostavite dokaz o kupovini dobićete pisanu ili elektronsku potvrdu kojom će vam biti potvrđen prijem reklamacije, odnosno saopšten broj pod kojim je vaša reklamacija zavedena u evidenciji primljenih reklamacija.

Nakon što izjavite reklamaciju na jedan od predviđenih načina i dostavite dokaz o kupovini dobićete pisanu ili elektronsku potvrdu kojom će vam biti potvrđen prijem reklamacije, odnosno saopšten broj pod kojim je vaša reklamacija zavedena u evidenciji primljenih reklamacija.
Nakon prijema nalaza od strane ovlašćenog servisa, a u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskm putem ćemo vam odgovoriti na izjavljenu reklamaciju.
U slučaju da se reklamacija prihvata, ista će biti rešena u periodu od 15 dana od dana podnošenja reklamacije, odnosno u periodu od 30 dana od dana podnošenja reklamacije ukoliko je u pitanju tehnička roba u skladu sa vašim zahtevom. Robu pristiglu sa servisa, a za koju je reklamacija prihvaćena, naša firma vraća kupcu, bez troškova za kupca. Potrošač je dužan da popravljenu robu preuzme ili omogući njeno dostavljanje najkasnije u roku od 30 dana od trenutka kada je dobio obaveštenje da je roba popravljena i spremna za preuzimanje - isporuku.
Ako se reklamacija ne prihvata (npr. slučajevi fizičkog oštećenja ne spadaju u nesaobraznost), kupac snosi troškove slanja robe na servis i troškove dijagnostike kvara prema cenovniku ovlašćenog servisera.

Posle isteka zakonskog roka saobraznosti robe (2 godine), potrošač je sam odgovoran za slanje robe na servis i snosi troškove slanja, primanja robe i popravke. Spisak servisera isporučuje se zajedno sa dokumentacijom koja ide uz robu, a pojedini proizvođači daju samo podatke o centralnom ovlašćenom servisu koji kupca dalje preusmerava na njemu najbliži ovlašćeni servis.

Garantni rok za robu počinje da teče od dana prelaska rizika na potrošača i važi za teritoriju Republike Srbije.
Dobijanjem ove Izjave o saobraznosti, smatra se da je potrošač upoznat i saglasan sa svim što u njemu piše.
Za sve sporove u vezi sa ovom garancijom biće nadležan sud u Beogradu.

Garantne obaveze davaoca zakonske garancije

Davalac garancije garantuje da je roba saobrazna specifikaciji proizvođača i da će ispravno funkcionisati ako se potrošač bude striktno pridržavao uputstva za rukovanje i postupao sa robom na način kako je navedeno u ovom garantnom listu.
Software korisniku nije prodat, već mu je dat na korišćenje, pod uslovima definisanim u korisničkoj licenci.
Roba i delovi zamenjeni u garantnom roku ili roba za koju je izvršen povraćaj plaćenog iznosa prelaze u vlasništvo servisa.
U slučaju neopravdane reklamacije, potrošač snosi sve eventualne troškove po važećem cenovniku servisa potrošača

Obaveze Potrošača (Potrošač je dužan)

Da prilikom preuzimanja robe ustanovi njegovu kompletnost i fizičku neoštećenost, jer se naknadne reklamacije toga tipa neće uvažiti.
Da se striktno pridržava Uputstva za upotrebu i održavanje robe i odredbi ove Izjave o saobraznosti.
Da obezbedi odgovarajuće ambijentalne uslove i strujno napanje u skladu sa specifikacijom proizvođača.
Da robu poveri na upotrebu licima obučenim za korišćenje iste i da se pre prve upotrebe robe upozna sa uslovima rada, uslovima ove Izjave o saobraznosti kao i tehničkom dokumentacijom.
Da u slučaju reklamacije uz robu obavezno priloži: originalni fiskalni račun i originalni overeni Garantni List. Svi navedeni dokumenti moraju biti popunjeni i propisno overeni. Roba mora biti kompletirana (sa svim pratećim dodacima, kablovi, prijemnici i slično, koji su bili u pakovanju u trenutku kupovine) da bi bila testirana. Roba mora biti zaštićena da se ne bi oštetila u transportu. Uz robu je obavezno dostaviti ime potrošača, kontakt telefon i detaljan opis nesaobraznosti robe ili kvara.
U slučaju zamene robe ili povraćaja plaćenog iznosa, potrošač je dužan da dostavi kompletnu originalnu ambalažu, prateće originalne dodatke i originalnu dokumentaciju. U slučaju da nešto od navedenog nedostaje, odbiće se odgovarajući iznos od iznosa namenjenog za refundiranje potrošaču. U slučaju zamene robe, zadržaće se nedostajući deo iz kompleta nove robe

Garanciji ne podležu kvarovi nastali zbog:

Neadekvatne instalacije, nestručnog rukovanja ili neadekvatnog održavanja.
Mehaničkog, hemijskog ili bilo kakvog drugog oštećenja nastalog nakon kupovine robe.
Varijacija u naponu električne mreže, udara groma i pratećih pojava, više sile, elementarnih nepogoda i prirodnih događaja.
Korišćenja software-a, drugih priključnih proizvoda, delova ili potrošnog materijala koji nisu autorizovani od strane proizvođača ili Davaoca garancije.
Popravki ili prepravki robe od strane neovlašćenih lica, zamenom neispravnog dela neoriginalnim delom bez saglasnosti Davaoca garancije, upotrebom neodgovarajuće dodatne energije ili opreme ili posledica ovih radnji.
Preteranim radnim opterećenjem robe, korišćenja robe izvan granica naznačenih u uputstvu, izvan parametara radnog režima, parametara okruženja i radnih opterećenja preporučenih od strane proizvođača.
Uticaja: vlage, vode, toplote, vibracija, prašine, ekstremnih uslova spoljne sredine i slično
Trošenja delova robe koji su po svojoj prirodi takvi da se upotrebom troše i sve ostalo što proizvođač definiše kao potrošni materijal

Vaš ComputerLandShop tim.